NOVINKY V SEKCI PRO ROVNOST

Jak je to s využíváním flexibilních úvazků v ČR? Odpověď přináší vedoucí sekce Lenka Prokopová.

„Možnost využívání částečných úvazků a flexibilních forem práce je jedním ze základních předpokladů efektivního slaďování rodinného a pracovního života pro rodiče s malými dětmi. Míra zaměstnanosti českých žen s dítětem v předškolním věku dlouhodobě nedosahuje ani 50 % a ve srovnání s ostatními státy EU je jedna z nejnižších. Opačně je tomu v případě žen s odrostlými dětmi (děti 12 let a starší), jejichž míra zaměstnanosti je mezi státy EU dlouhodobě nejvyšší (93 % v roce 2019). Český trh práce dlouhodobě vykazuje menší zastoupení zkrácených pracovních úvazků. V posledních letech, zejména u žen, se však podíl zaměstnaných na kratší pracovní dobu na celkové zaměstnanosti zvyšuje.“

Další zajímavé informace najdete ve Strategii rovnosti žen a mužů na léta 2021 až 2030 Úřadu vlády České republiky: https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Aktuality/Strategie_rovnosti_zen_a_muzu.pdf