Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Svaz personalistů České republiky, z. s.

1) Vysvětlení základních pojmů: Dodavatel – Svaz personalistů České republiky, z. s. Objednatel – fyzická nebo právnická osoba závazně objednávající u dodavatele. Člen svazu – řádný člen Svazu personalistů České republiky, z. s. Nečlen – fyzická, nebo právnické osoby, která ke dni objednání není členem svazu (například odborná veřejnost atd.). HR ON-LINE KÁVA, HR BREAKFAST, HR CONGRESS atp. – akce pořádaná dodavatelem (například odborný seminář, konference, neformální setkání členů atd.). Doprovodné náklady – očekávaná spotřeba na jedno účastnické místo (nápoje, pohoštění, podklady, skripta, nájem sálu, honorář přednášejícího atp.).

2) Cena objednané akce: HR ON-LINE KÁVA, člen svazu: zdarma, další osoba člena svazu: zdarma. Nečlen svazu: 1.500 Kč (60 Euro) za osobu.

3) Cena objednané akce: HR BREAKFAST, člen svazu: zdarma v počtu jedné osoby, další osoba člena svazu: 1.500 Kč (60 Euro). Úhrada slouží zejména na pokrytí doprovodných nákladů akce. Nečlen: 3.500 Kč (140 Euro) za každou osobu.

4) Cena objednané akce: HR CONGRESS, člen svazu: zdarma v počtu jedné osoby, další osoba člena svazu: 1.500 Kč (60 Euro). Úhrada slouží zejména na pokrytí doprovodných nákladů akce. Nečlen: 4.500 Kč (180 Euro) za každou osobu.

5) Cena objednané akce: HR AKCE POŘÁDANÉ JINÝMI PARTNERY, člen svazu: se slevou dle ceníku partnera. Nečlen: dle ceníku partnera.

6) Cena za akci je tvořena dohodou a je uvedena v těchto obchodních podmínkách a ve faktuře – daňovém dokladu. Cena za akci obvykle zahrnuje: školné, tzn. zajištění  kvalifikovaného lektora, případně lektorský honorář, dopravu lektora, případné ubytování lektora, autorská práva k učebním manuálům, technické a didaktické pomůcky, organizační zajištění akce v požadovaném rozsahu a kvalitě, poskytnutí zpětné vazby o vzdělávací akci, občerstvení v průběhu dne (například káva, čaj, voda, chlebíčky, koláčky atd.). K ceně je připočítáno DPH v platné výši.

7) Aktuální informace o akcích (místo konání, začátek atd.) jsou vždy uvedeny na internetových stránkách dodavatele. V případě jakýchkoliv dalších dotazů se objednatel může obrátit písemně, e-mailem nebo telefonicky na dodavatele.

8) Objednatel souhlasí s platbou fakturou – daňovým dokladem. Na základě této objednávky je objednateli vystavena faktura – daňový doklad na celkovou cenu za akci/akce. Splatnost faktury je stanovena na 14 kalendářních dnů od jejího vystavení, a to bez ohledu na to, kdy je datum konání akce. Ve lhůtě splatnosti musí být faktura – daňový doklad objednatelem zaplacena.

9) Objednatel má právo kdykoliv před konáním akce změnit účastníka akce. Tuto změnu provede písemně, nebo e-mailem na adresu poskytovatele. Na akci může také vyslat náhradníka (např. v případě nemoci řádného účastníka). Náhradník je povinen napsat údaje o své osobě do prezenční listiny. Tato změna je zdarma.

10) Objednatel má právo kdykoliv před poskytnutím akce stornovat objednávku na akci/akce, nebo její část, zrušit, nebo má právo se akce nezúčastnit. I v takovém případě je objednatel povinný uhradit vystavenou fakturu – daňový doklad v plné výši. Již uhrazená faktura – daňový doklad se nevrací.

11) Jakékoli sporné otázky nebo nedostatky, které vyplynou z plnění této objednávky, se zavazují obě strany řešit nejprve operativně dohodou, a to na společném jednání, které má právo vyvolat každá ze smluvních stran. Pokud se strany nedohodnou, strany se dohodly, že bude spor předán k rozhodnutí soudu v sídle dodavatele.

12) Ochrana osobních údajů – Zásady zpracování osobních údajů dle GDPR. Dodavatel (dále jako „správce“) si Vás dovoluje informovat o tom, jak a proč zpracovává Vaše osobní údaje. Tyto zásady se týkají zejména objednatelů správce, kteří se správcem uzavírají závaznou objednávku prostřednictvím webu správce, aby si tímto způsobem zajistili účast na akcích správce, ale v omezené míře také návštěvníků internetových stránek správce.

13) Tyto Zásady jsou účinné od 25. května 2018 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“).

14) Rozsah zpracování (kategorie osobních údajů). Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v rozsahu, v jakém je to nezbytné pro účely zpracování, zejména tedy pro účely vzájemných obchodních vztahů jako jsou předsmluvní jednání a následné plnění uzavřených smluv. Jedná se zejména o kontaktní a identifikační údaje (jméno a příjmení, název organizace, adresa sídla, e-mailová adresa a telefonní číslo) a další údaje potřebné pro plnění závazné objednávky.

15) Jste-li našim zákazníkem, budeme se na Vás občas obracet s nabídkou účasti na dalších akcích. Vaše osobní údaje pak budeme zpracovávat také v rozsahu nezbytném pro přímý marketing, zejména tedy identifikační a kontaktní údaje.

16) Zvláštní kategorií osobních údajů jsou tzv. soubory cookies. Jedná se o malé datové soubory, které se z našich internetových stránek prostřednictvím Vašeho prohlížeče ukládají do Vašeho zařízení. Tyto soubory zajišťují lepší uživatelský komfort a lepší funkčnost našich internetových stránek, a zejména umožní rychlejší načtení již navštívených stránek, budou si pamatovat, jaké zboží máte v košíku, a umožní Vám zůstat přihlášeni na Vašem uživatelském účtu. Tzv. reklamní cookies, které se využívají za účelem cílené reklamy, na našich internetových stránkách nevyužíváme. Ukládání souborů cookies můžete zakázat ve Vašem prohlížeči nebo tyto soubory z Vašeho zařízení ručně vymazat. To však bude mít vliv na funkčnost našich internetových stránek, které si Vás nebudou pamatovat.

17) Účel a právní základ zpracování.  Vaše osobní údaje zpracováváme hned k několika účelům. Primárním a hlavním účelem je však uzavření a plnění smlouvy, kterou s námi uzavíráte. Dalším účelem zpracování je plnění našich mnoha zákonných povinností. Vaše osobní údaje zpracováváme ještě za účelem přímého marketingu, a po ukončení vzájemných obchodních vztahů také za účelem ochrany oprávněných zájmů správce, zejména kdybychom museli některé z dokumentů obsahujících Vaše osobní údaje předložit jako důkaz v soudním řízení.

18) Právním základem zpracování je plnění smlouvy mezi námi jako správcem a Vámi jako objednatelem, subjektem údajů. Právním základem překrývajícím se v určitém rozsahu je plnění právních povinností, a to zejména ve vztahu k některým daňovým a účetním předpisům – např. dle zákona o dani z přidané hodnoty musíme uchovávat účetní doklady po dobu 10 let od konce účetního období. Právním základem pro zpracování za účelem přímého marketingu je náš oprávněný zájem. Proti tomuto však u nás můžete kdykoliv uplatnit námitky a my již Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu nebudeme zpracovávat. Náš oprávněný zájem je také titulem pro zpracování v případě, kdy osobní údaje uchováváme po dobu 10 let zejména pro případ, že bychom museli tyto osobní údaje nebo dokumenty, na kterých se tyto osobní údaje nacházejí, předložit jako důkazy v soudním sporu. Našim oprávněným zájmem je tedy naše právní ochrana, a to po dobu běhu promlčecí lhůty.

19) Doba zpracování. Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou pro splnění smlouvy, resp. po dobu, kdy u nás máte veden zákaznický účet. Z důvodu našeho oprávněného zájmu uchováváme Vaše osobní údaje dalších 10 let po zániku smlouvy z důvodu naší ochrany v případném soudním sporu, což odpovídá objektivní promlčecí lhůtě dle občanského zákoníku. Některé z osobních údajů zpracováváme po dobu pevně stanovenou zvláštními právními předpisy, zejména v oblasti daňové a účetní.

20) Osoby s přístupem k Vašim osobním údajům. K Vašim osobním údajům budou mít přístup pouze naši zaměstnanci, příp. externí účetní, daňoví a právní a jiní poradci, kteří dostávají tyto osobní údaje jen v nezbytném rozsahu a kteří jsou vázáni povinnou mlčenlivostí.

21) Nemáme sice pověřence pro ochranu osobních údajů, nicméně se na nás můžete jako na správce kdykoliv obrátit na e-mail uvedený na našem webu, či písemně na adrese našeho sídla. Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům.

22) V souladu s GDPR máte právo opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, právo výmazu a další práva stanovená v GDPR. Pokud nesouhlasíte, abychom Vaše osobní údaje využívali za účelem přímého marketingu, máte právo vznést námitky proti tomuto zpracování, a to prostřednictvím e-mailu. Jakmile od Vás obdržíme tyto námitky, přestaneme Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu zpracovávat. Na toto své právo budete upozorněni navíc v každém marketingovém e-mailu, který od nás obdržíte.

23) Oprávněným zájmem dodavatele a správce je pořizování fotografií, audiozáznamů, videozáznamů, audio-videozáznamů z akcí pořádaných dodavatelem, na kterých může být objednatel a osoby zachyceny, s cílem prezentovat tyto akce široké veřejnosti prostřednictvím veřejného prostoru (např. běžná média, sociální sítě) a ukládat fotodokumentaci pro účely daňové a obdobné kontroly.

24) Máte právo podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7www.uoou.cz.

25) Odesláním této objednávky potvrzujete, že berete na vědomí tyto obchodní podmínky, že jste je četli, že s nimi v plném rozsahu souhlasíte a zavazujete se je dodržovat.

Kontakty

Chcete vědět víc o tom, co Svaz personalistů dělá a řeší? Nebo máte téma, které by si mezi personalisty
zasloužilo víc pozornosti? Dejte nám vědět:

Svaz personalistů České republiky

Sídlo:
náměstí 14. října 1307/2, Smíchov, 150 00 Praha 5 - zobrazit na mapě
GPS souřadnice:
50°4'23.027"N, 14°24'27.455"E, nebo 50.0730631N, 14.4076264E

Korespondenční adresa:
Jiráskova 490, 738 01 Frýdek-Místek - zobrazit na mapě
GPS souřadnice:
49°41'2.426"N, 18°21'18.814"E, nebo také 49.6840072N, 18.3552261E

IČ: 07109971
DIČ: CZ07109971
Spolek veden u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou L 70344.

Telefon: +420 777 749 166

Kontaktní osoby:
Petr Otáhal, prezident svazu
E-mail: prezident@svazpersonalistu.cz

Simona Šutariková, tajemník svazu
E-mail: tajemnik@svazpersonalistu.cz

Odkazy na sociální síťě:

Kontaktní formulář

Please prove you are human by selecting the heart.

*
» Zobrazit bližší informace o GDPR