NOVINKY SEKCE PRO PRACOVNĚ PRÁVNÍ VZTAHY

Minule Vás Naďa Boušková, vedoucí naší sekce, informovala o novele vyhlášky č. 455/2022 Sb., o specifických zdravotních službách pouze v základních parametrech. Nyní se budeme věnovat podrobněji pracovnělékařským prohlídkám.

Změny u lékařských prohlídek:
– Mimořádná prohlídka – při přerušení práce po dobu přesahující 6 měsíců není povinná prohlídka v případě návratu z mateřské/rodičovské dovolené
– Výstupní prohlídka – nově není povinnost provést výstupní prohlídku před převedením zaměstnance na jinou práci

Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky:
– Údaje o pracovním zařazení a výslovně specifikovaný režim pracovní doby
– Druh práce a nově konkrétní pracovní činnosti
– Rizikové faktory
– Kategorie práce
– Druh požadované prohlídky důvod k provedení prohlídky

Vstupní prohlídka je povinná:
– U pracovního poměru
– DPP/DPČ jen u rizikových prací, prací v noci, práce mladistvých
– Změna druhu práce nebo převedení na jinou práci (odlišné pracovní podmínky)
– Hradí uchazeč a zaměstnavatel proplácí pokud dojde k uzavření pracovního poměru (pokud neurčí právní předpis jinak nebo pokud se zaměstnavatel nezaváže hradit i při neuzavření pracovního poměru)
– Vstupní prohlídku je zaměstnavatel povinen uhradit vždy, pokud jde o posouzení zdravotní způsobilosti k práci v noci

Mimořádná prohlídka:
– Zaměstnavatel v případě důvodných pochybností
– Zaměstnanec může požádat vždy i bez důvodu
– Ze zákona – nemoc delší než 8 týdnů (výjimka kategorie 1.). Úraz s těžkými následky (bezvědomí, jiná těžká újma). Jiná nepřítomnost delší než 6 měsíců
– Mimořádná prohlídky v neúplném rozsahu – bez dopadu na lhůtu pro provedení další periodické prohlídky (pokud nevyplývá z lékařského posudku jinak)
– Mimořádná prohlídka v úplném rozsahu – odborné vyšetření v rozsahu dle § 7 odst. 2 vyhlášky o PLS. Důsledkem je nová lhůta pro provedení další periodické prohlídky

Výstupní prohlídka:
– Na žádost zaměstnance/zaměstnavatele
– Ukončení pracovního poměru vyjma kategorie 1. a 2.
– Pracovní úraz s alespoň 2 týdny dočasné pracovní neschopnosti
– Převedení z rizikové práce
– Jiný právní předpis
– Výsledkem je potvrzení o jejím provedení, nikoliv lékařský posudek

Následná prohlídka:
– Pokud stanoví KHS dle zákona o ochraně veřejného zdraví
– Jiný právní předpis
– Výsledkem je potvrzení o jejím provedení, nikoliv lékařský posudek

Lékařský posudek:
– Vydání do 10 dnů od podání žádosti
– Doručování prostřednictvím zaměstnance, doporučenou poštou nebo elektronicky (datovou schránkou)

Obsah lékařského posudku:
– Evidenční číslo posudku
– Identifikační údaje – zaměstnavatele, zaměstnance/uchazeče, poskytovatele, posuzujícího lékaře vč. Podpisu (nově)
– Údaje o pracovním zařazení, druh práce a konkrétní pracovní činnosti, režim pracovní doby, rizikové faktory, kategorizace práce
– Účel vydání posudku
– Posudkový závěr
– Poučení o opravných prostředcích
– Den vydání posudku

Závěr lékařského posudku:
– Zdravotně způsobilý – účinný za 10 pracovních dnů, ale možné se vzdát práva na návrh na přezkoumání (odvolání)
– Zdravotně způsobilý s podmínkou – účinný okamžitě (podmínka by měla být objektivně splnitelná)
– Zdravotně nezpůsobilý – účinný okamžitě
– Pozbyl zdravotní způsobilosti – pro pracovní úraz/nemoc z povolání nebo z obecných příčin.