NOVINKY V SEKCI PRO BOZP

Přicházíme s novou dávkou bezpečnostních předpisů, je léto ale novinek je vícero, stručně je pro Vás shrnul vedoucí sekce Denny Šturm:

Provozní dokumentace k nářadí a malým spotřebičům:
Od 1.7.2022 platí nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, které oproti dříve platné vyhlášce vyjmenovává v § 3, odst. 2, která elektrická zařízení nejsou vyhrazenými elektrickými zařízeními.

Jedná se o:

 1. a) ruční elektromechanické nářadí, elektronické přístroje a elektrické spotřebiče do napětí 400 V včetně, pokud nejsou určené pro pevné připojení k elektrické síti,
 2. b) prodlužovací šňůry a odpojitelné přívody,
 3. c) zdravotnické elektrické přístroje,
 4. d) elektrické zařízení strojního zařízení, které je považováno za výrobek podle jiného právního předpisu,
 5. e) elektrická zařízení a instalace s charaktery proudu nebo napětí, které nepředstavují zvýšenou míru ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob, pokud nejsou určeny k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu plynů, par nebo prachů.

  Toto ustanovení tedy zcela ponechává na majiteli (provozovateli) jakým způsobem zajistí požadavek § 4 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) (ve verzi 9, tj. od 1.7.2022),

  Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení,
  (1) Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány. Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být

 1. a) vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců,
 2. b) vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovídaly ergonomickým požadavkům a aby zaměstnanci nebyli vystaveni nepříznivým faktorům pracovních podmínek,
 3. c) pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány.

 

(2) Bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, dopravních prostředků a nářadí stanoví prováděcí právní předpis.

Tímto předpisem by mohlo být nařízení vlády č. 190/2022, to však uváděná elektrická zařízení z oblasti své působnost vylučuje. Návod pro majitele (provozovatele), jakým způsobem zajistí požadavek na bezpečnost elektrického zařízení (vyloučeného z nařízení vlády č. 190/2022 Sb., dle zákona 309/2006 nabízí například ČSN 33 1600 ed. 2 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání. Tato norma obsahuje, kromě jiného, požadavky na revize a kontroly během používání elektrických spotřebičů, mezi něž je zahrnuto též elektrické ruční nářadí.