PROPAGACE HR PRÁCE STOVKÁM STUDENTŮ

Díky nezdolné aktivitě paní Daniely Nyklové, tajemnice svazových sekcí, jsem měl v letním semestru tohoto roku několik on-line přednášek pro studenty a studentky vysokých škol denního i externího studia: Mnoho z nich bude v budoucnu pracovat v HR oblasti. Mezi spolupracující VŠ patří tradičně: Moravská vysoká škola Olomouc, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava a dále Ostravská univerzita. Nově to byla i Mendelova univerzita v Brně, kde bylo na má vystoupení přes 130 studentů, dále Univerzita Palackého v Olomouci a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Vystoupení zpravidla koreluje kolem aktuálních HR témat, která nejsou obsažena v odborné literatuře, nebo se dynamicky mění, a nejsou tak snadno dohledatelná. Zejména se jedná o pracovně právní vztahy, HR procesy, robotizaci a digitalizaci, nábor a motivaci, rovnost a diskriminaci, benefity, výchovu a vzdělávání zaměstnanců. A proč Vám to píšu? 1) Svaz se snaží sdělovat studentům aktuální informace o HR praxi. 2) Mnozí ze studentů budou v HR oblasti pracovat, a tedy budou vědět o našich HR klubech. 3) Abyste věděli, že propaguji náš svaz personalistů a HR kluby a za 4) Veřejná pochvala paní Daniele za přípravu mých vystoupení. Úspěšné a zdravé dny Vám přeje Mgr. Petr Otáhal, MBA, LL.M., prezident svazu.