NOVINKY V SEKCI PRO BOZP

o tom jaké změny legislativy s dopadem na činnosti firem v oblasti BOZP platí, informuje Denny Šturm, vedoucí sekce:
1) Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení (VTZ) Důvodem je zavádění nových technologií.  Jedná se o Elektrická VTZ, Tlaková VTZ, Zdvihací VTZ a Plynová VTZ. Novou povinností, kterou zákon zavádí, je ohlašování závažných nehodových situací u technických zařízení, kde zjevná škoda na majetku překročí pět milionů korun, pokud vznikla v souvislosti s provozem uvedených zařízení nebo pokud jsou tato zařízení přímo příčinou havárie. Účinnost od 1. července 2022.
2) Nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků nabylo účinnosti 1. 11. 2021. Cílem nové úpravy na evropské úrovni bylo změnou směrnice 89/656/EHS poskytnout v přílohách I, II a III směrnice 89/656/ EHS návody, jejichž cílem je usnadnit a podpořit výběr přiměřených osobních ochranných prostředků pro příslušná rizika, aktivity a sektory a dále zajistit soulad s klasifikací rizik. Pro zaměstnavatele znamená tato změna aktualizaci oblasti poskytování OOPP. Jak nově vyhodnotit rizika jednotlivých profesí do nové tabulky (je přílohou NV), tak také zhodnotit poskytování OOPP dle platných příloh nařízení. Ostatní je stále platné – na základě vyhodnocení rizik poskytovat zaměstnancům potřebné OOPP, stanovit životnost a pečovat o stav OOPP.
3) Nařízení vlády č. 506/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů. Jeho součástí se stanou chronická onemocnění bederní páteře způsobená dlouhodobým přetěžováním těžkou fyzickou prací.
4) Norma 33 1600 ed.2 Z2 – pro provádění revizí elektrických zařízení a spotřebičů.