ADVOKAČNÍ ČINNOST A VÝSTUPY SVAZU PERSONALISTŮ POLITIKŮM A ÚŘEDNÍKŮM

Jedna z klíčových činností Svazu personalistů České republiky, která je nenápadná, ale časově a finančně náročná a pochopitelně velmi důležitá, je připomínkování návrhů právních předpisů ovlivňujících práci HR manažerů a HR manažerek, zaměstnavatelů a zaměstnanců. Této advokační činnosti se věnují představitelé jednotlivých svazových HR sekcí. Aktuálně jsme studovali, kontrolovali a případně připomínkovali následující právní předpisy:

1) HR SEKCE PRO ODMĚŇOVÁNÍ: Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023, z dílny MPSV. Návrh vyhlášky obsahuje mimořádnou aktualizaci průměrné ceny elektřiny pro účely poskytování cestovních náhrad. Stanovisko Svazu personalistů České republiky: k předloženému návrhu vyhlášky nemáme připomínky.

2) HR SEKCE PRO ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ: Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 328/2015 Sb., kterou se provádí zákon o azylu a zákon o dočasné ochraně cizinců, ve znění vyhlášky č. 68/2019 Sb., předložený MV. Návrh vyhlášky se předkládá mimo Plán přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy. Změny vyhlášky jsou reakcí na vývoj mezinárodní situace a vycházejí z bezpečnostních a migračních zhodnocení příslušných zemí. Stanovisko Svazu personalistů České republiky: k předloženému návrhu vyhlášky nemáme připomínky.

3) HR SEKCE PRO VZDĚLÁVÁNÍ: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, předložený MŠMT. Jde o novelu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících zákonů. Návrh je předkládán na základě Plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku 2022, schváleného usnesením vlády ze dne 27. dubna 2022 č. 332. Záměrem novely je zejména reforma doktorského studia, snížení administrativní zátěže a podpora elektronizace (zavedení Informačního systému vzdělávání – týká se vysokého i regionálního školství), podpora internacionalizace vysokého školství, komplexní řešení úpravy orgánů soukromé vysoké školy ad. Stanovisko Svazu personalistů České republiky: k předloženému návrhu vyhlášky nemáme připomínky.

Mgr. Daniela Nyklová, tajemnice odborných HR sekcí svazu personalistů