NOVINKY V SEKCI PRO BOZP

Je tady velká změna legislativy v oblasti vyhrazených technických zařízení, upozorňuje Denny Šturm, vedoucí naší sekce.
Ve Sbírce zákonů byl zveřejněn dne 30. 6. 2021 zákon č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon“), který nahrazuje dosavadní legislativu týkající se bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení.
Zákon nabude účinnosti dne 1. 7. 2022 a zejména ruší dosud účinný zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Definuje vyhrazená technická zařízení jako tlaková, zdvihací, elektrická nebo plynová zařízení, která při provozu svým charakterem nebo akumulovanou energií, v důsledku nesprávného použití, výskytem provozních rizik vyvolávajících nebezpečné situace nebo nedodržením podmínek bezpečného provozu představují závažné riziko ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob.
Před nabytí účinnosti zákona by všichni provozovatelé vyhrazených technických zařízení měli podniknout následující kroky:
– zpracovat pasport vyhrazeného technického zařízení, harmonogram revizí a plán údržby,
– provést kontrolu a doplnění průvodní a provozní dokumentace, a
– mít zpracovaný přehled o provozovaných vyhrazených technických zařízeních, ve kterém bude vyznačeno, o jaká zařízení se jedná, kde jsou instalována, kdy a kým u nich byly provedeny poslední revize, lhůty pro následující revize a plán zajištění pravidelné údržby.
Velmi důležitým ustanovením zákona je Zrušovací ustanovení, které má celkem dvacet pět bodů. Zákon od 1. 7. 2022 ruší zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Zrušeny budou i vyhlášky č. 18/1979 Sb., č. 19/1979 Sb., č. 21/1979 Sb., č. 85/1978 Sb. a č. 73/2010 Sb., tedy předpisy v současné době upravující konkrétní požadavky na VTZ. Také ruší vyhlášku č. 50/1978 Sb. a sedmou, devátou a jedenáctou část vyhlášky č. 48/1982 Sb. Tedy zákon neřeší jen VTZ, ale zasahuje i obecnou úroveň bezpečnosti technických zařízení. Zrušena bude i vyhláška o stanovení poplatků za činnosti organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení.
POZOR na proškolení obsluh VTZ a proškolené zaměstnance dle Vyhlášky 50/1978 Sb., kterým končí platnost osvědčení. Není jisté, že nové vyhlášky budou vydány hned s novým zákonem.