NOVINKY V SEKCI PRO PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY

Od 1. ledna 2023 jsou v platnosti dvě změny. První je změna u pracovnělékařských prohlídek a druhá u bolestného. Stručně je pro nás popisuje Naďa Boušková, vedoucí naší sekce.

PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY

Ministerstvo zdravotnictví ruší povinné periodické pracovnělékařské prohlídky u nerizikových profesí na základě vyhlášky č. 452/2022 Sb., se kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, s účinností od  1. ledna 2023.

Poskytování a provádění periodických pracovnělékařských prohlídek bude povinně prováděno pouze u profesí, které jsou podle zákona o ochraně veřejného zdraví zařazeny do rizikových kategorií, spadají do profesních rizik, nebo u nichž jsou součástí rizikové faktory, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k práci. Povinné vstupní prohlídky nejsou touto vyhláškou nějak dotčeny.

Periodická prohlídka se provádí za účelem zjištění včasné změny zdravotního stavu vzniklé v souvislosti se zdravotní náročností vykonávané práce nebo stárnutím organizmu, kdy další výkon práce by mohl vést k poškození zdraví posuzovaného zaměstnance, nebo k poškození zdraví jiných osob. U prací zařazených do kategorie 1. a 2. (bez rizika) se periodická prohlídka bude konat pouze na základě žádosti zaměstnavatele nebo zaměstnance. U kategorie 3. a 4. zůstávají periodické prohlídky nadále povinné.

BOLESTNÉ

Nařízení vlády č. 451/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, ve znění nařízení vlády č. 224/2016 Sb., a nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání ve znění pozdějších předpisů. Účinnost od 1. ledna 2023.

Hodnota jednoho bodu není již stanovena pevnou částkou, ale jako 1% průměrné mzdy v národním hospodářství zjištěné za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího roku, v němž vznikla povinnost provádět hodnocení bolesti a ztíženého společenského uplatnění. Hodnota jednoho bodu je pro rok 2023 stanovena ve výši 393,06 Kč.