NOVINKY V SEKCI PRO PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY

Vedoucí HR svazové sekce Naďa Boušková pro nás připravila souhrn změn v pojistném na sociální zabezpečení.

Poslanecká sněmovna schválila  zákon č. 216/2022 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, který podporuje kratší pracovní úvazky formou slevy na sociálním pojištění. Účinnost zákona je od 1.2.2023. Výše slevy na pojistném za kalendářní měsíc činí 5% z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců, na které je sleva uplatňována. Zaměstnavatel bude oznamovat na předepsaném tiskopise záměr uplatňovat slevu na pojistném a dále bude oznamovat ukončení uplatňování slevy, pokud zároveň neskončí pracovní poměr.

Podmínky pro přiznání slevy:

 • Rozsah pracovní doby je nejméně 8 hodin a nejvíce 30 hodin týdně (tato podmínka se neuplatní u zaměstnanců mladších 21 let)
 • V případě více úvazků se pracovní doba sčítá a sleva náleží pouze za 1 zkrácený úvazek
 • Slevu na pojistném za kalendářní měsíc lze poskytnout za téhož zaměstnance pouze jednomu zaměstnavateli a náleží tomu, který oznámil ČSSZ tento záměr jako první
 • Slevu na pojistném lze uplatnit jen do dne splatnosti pojistného za kalendářní měsíc, za který sleva na pojistné náleží
 • Zaměstnanec je povinen doložit skutečnosti nezbytné pro možnost uplatnit nárok na slevu.

 

Sleva na pojistném náleží:

 • Zaměstnanec starší 55 let
 • Zaměstnanec pečuje o dítě mladší 10 let, jehož je rodičem nebo, které má v péči nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu
 • Zaměstnanec pečuje o osobu blízkou, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost), nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)
 • Zaměstnanec připravující se na budoucí povolání studiem
 • Zaměstnanec, který v předchozích 12 měsících nastoupil jako uchazeč o zaměstnání na rekvalifikaci
 • Osoba se zdravotním postižením
 • Zaměstnanec je mladší 21 let.

 

Sleva na pojistném nenáleží:

 • Úhrn vyměřovacích základů zaměstnance ze všech zaměstnání vykonávaných v pracovním poměru u téhož zaměstnavatele za kalendářní měsíc je vyšší než 1,5 násobek průměrné mzdy
 • Úhrn vyměřovacích základů zaměstnance ze všech zaměstnání vykonávaných v pracovním poměru u téhož zaměstnavatele připadající na 1 hodinu z úhrnu odpracovaných hodin ze všech těchto zaměstnání v kalendářním měsíci je vyšší než 1,15 % průměrné mzdy
 • Odpracovaná doba ze všech zaměstnání k témuž zaměstnavateli, včetně dob, které se považují za výkon zaměstnání, překročí u téhož zaměstnavatele v kalendářním měsíci 138 hodin
 • Zaměstnanec se zdravotním postižením je v pracovním poměru k zaměstnavateli, který je uznaným zaměstnavatelem na chráněném trhu práce, pokud by tuto slevu uplatňoval tento zaměstnavatel
 • Na zaměstnance, na kterého je uplatňován příspěvek v době částečné práce dle zákona o zaměstnanosti.